Privacy reglement

Stichting Authentiek Wonen heeft geen functionaris gegevensbescherming. Gezien de aard, doelstelling en omvang is het bestuur van de stichting Authentiek Wonen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt¹

De Stichting Authentiek Wonen verzamelt zo min mogelijk persoonlijke gegevens. Toch is het verzamelen van persoonsgegevens nodig bij bijvoorbeeld aanmelding voor de wachtlijst en de beoordeling van de aanmelding; telefonische overleg; mailing bij woningaanbod of ter voorbereiding van een intakegesprek.

Persoonsgegevens die we van (toekomstige) bewoners en hun ouders/vertegenwoordigers verzamelen en verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum (alleen van de potentiele bewoner)
 • Geslacht (alleen van de potentiele bewoner)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Gevoelige gegevens zoals iemands gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Bijzondere persoonsgegevens en/of privacygevoelige persoonsgegevens worden verwerkt door de wachtlijst/intakecommissie van Authentiek Wonen. Leden van deze commissie(s) hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Bijzondere persoonsgegevens die we van de (toekomstige) bewoners verzamelen zijn op het moment dat er binnen zes tot twaalf maanden uitzicht is op woningaanbod:

 • Achtergrondinformatie
 • Informatie over zorgindicatiestelling/beschikking WMO/WLZ

Doel van het verwerken van de persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor:

 • Informeren over het project Authentiek Wonen
 • Plaatsing op de wachtlijst
 • Informeren over woningaanbod
 • Beoordelen of je als potentiele bewoner voldoet aan het bewonersprofiel
 • Informatie verstrekken ter voorbereiding van een intakegesprek

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Authentiek Wonen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die voor jou persoonlijke gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens bij betrokken is.

Het delen van persoonsgegevens

Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend met jouw schriftelijke toestemming aan de betrokken zorgleverancier verstrekt en alleen als dit nodig is 1) ter voorbereiding van een intakegesprek; 2) de uitvoering van een zorgovereenkomst of 3) om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen jouw gegevens niet.

Persoonsgegevens: bewaartermijn, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren je persoonsgegevens totdat:

 • Je aangeeft niet meer op de wachtlijst te willen staan (gegevens worden binnen 1 maand verwijderd)
 • Je wachtlijst-inschrijving niet (meer) wordt verlengd (gegevens worden binnen 1 maand verwijderd)
 • Je geplaatst wordt (gevoelige persoonsgegevens worden verwijderd bij wachtlijstcommissie
 • Je het wooninitiatief verlaat (persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bewaard, of op jouw verzoek eerder verwijderd)

Bij aanmelding geef je toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens. Je hebt op elk moment het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je hebt ook recht op gegevens- overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar info@authentiekwonen.nl.
Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto; de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort); paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder it Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Om onze website optimaal te laten werken, maken we gebruik van functionele cookies. We verzamelen ook informatie over het gebruik van onze website met analytische cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy.

Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden die je computer, tablet of smartphone, bewaart wanneer je onze website voor de eerste keer bezoekt. Dankzij deze cookies kunnen wij onze website optimaliseren en het gebruiksgemak verbeteren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Selecteer hiervoor de hulpfunctie van je browser of op je toetsenbord.

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Authentiek Wonen neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@authentiekwonen.nl.

Contactgegevens

Stichting Authentiek Wonen
Simone Engelmann, voorzitter
Telefoonnummer 06 44 23 17 13
info@authentiekwonen.nl
Website Authentiek Wonen

¹https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens